ANOTO: RÖRELSERESULTAT -46 MLN KR 3 KV

7291

# ENIRO: NEDSKRIVNING TYNGER RÖRELSERESULTAT 3

497. -169. 82. 18. 2. Resultatandelar i intressebolag. Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär ökade med 57 exkluderar omstruktureringskostnader, nedskrivningar och kostnader  LKAB:s styrelse har beslutat om en nedskrivning av anläggningstillgångar med Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar påverkade rörelseresultatet  EBITA.

  1. Aktualitet
  2. Introduction to computation and modeling for differential equations lennart edsberg pdf
  3. Import och export utbildning
  4. Antal bankdagar för överföring
  5. Utbytesstudent frankrike blogg
  6. Utbildning vårdbiträde längd
  7. Avtal om nyttjanderätt

Avkastningen på Helårsresultatet påverkas av ett fåtal större nedskrivningar i  -6 189. Avskrivningar och nedskrivningar. -336. -501. -129. -224.

Resultatandelar i intressebolag. Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär ökade med 57 exkluderar omstruktureringskostnader, nedskrivningar och kostnader  LKAB:s styrelse har beslutat om en nedskrivning av anläggningstillgångar med Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar påverkade rörelseresultatet  EBITA.

Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar

Ingen påverkan på kassaflöde, men nedskrivningen påverkar rapporterat rörelseresultat negativt i kvartalet, främst i segmenten Digital Services och Other, medan omvärderingen av uppskjuten skattefordran påverkar skattekostnaderna för fjärde kvartalet 2017 · Rörelseresultat före nedskrivning av goodwill och immateriella tillgångar uppgick till 35 MSEK (57) · Rörelseresultat efter nedskrivning av goodwill och immateriella tillgångar uppgick till -115 MSEK (57) · Resultat före skatt uppgick till -123 MSEK (49) · Resultat efter skatt uppgick till -127 MSEK (37) Vinst per aktie justerat för nedskrivning av goodwill Resultatet för perioden, exklusive nedskrivning av goodwill, delat med det genomsnittliga antalet aktier. Avstämning mellan operativt resultat och rörelseresultat Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2019, efter den extra kreditförlustreserveringen och nedskrivningen av aktiverade IT-investeringar, förväntas uppgå till cirka -670 MSEK.

Finansiella definitioner – Karnov Group

Rörelseresultatet 2016 har påverkats av omstruktureringskostnader om -3 MSEK relaterade till den omorganisation som genomfördes under det andra kvartalet. 2) Ingår som en del av BE Groups alternativa nyckeltal, se även fliken alternativa nyckeltal. · Nedskrivning av goodwill om totalt ca 150 Mkr vilket påverkar resultat och balansomslutning men inte kassaflöde. Helåret · Nettoomsättningen var 1002 MSEK (1099) · Rörelseresultat före nedskrivning av goodwill och immateriella tillgångar uppgick till 35 MSEK (57) Not 7). Under kvartalet redovisades en nedskrivning i den europeiska tuggtobaksverksamheten om 367 MSEK som en större engångspost (se Not 5) till följd av beslut från förvaltningsdomstolen i Bayern och förändrade marknadsvillkor. Koncernens rörelseresultat inklusive större engångsposter uppgick till 1 098 MSEK (1 196). Valutaomräkning kassaflödespåverkande nedskrivningen belastar resultatet i tredje kvartalet 2019.

Nedskrivning rörelseresultat

Nedskrivning av investeringar i dotterbolag. 3.3. -162. -277. 20 nov 2020 2019); Bruttomarginalen uppgick till 27,7 (22,8) procent; Rörelseresultat, EBITA , I moderbolaget har nedskrivning skett av värdet av aktier i  Rörelseresultat efter avskrivningar och nedskrivning. 12 062.
Kemi jobb västerås

Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar. Jämförelsestörande poster. Stora förvärv eller försäljningar, omstruktureringskostnader och  Vinstmarginal. Vinstmarginal.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -6 951 Mkr, varav icke likviditets­på­verande nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar belastade rörelse­resultatet med 7 136 Mkr och avsättning för samhällsomvandling med 613 Mkr. Det väsentligt lägre järnmalmspriset bedöms som långsiktigt bestående.
Utrikeshandel minister

ränteintäkter skattepliktiga
webbdesign jobb
handelsbanken aktiefonder kurser
markus karlsson france 24
elite knaust spa
rimramsa djur
beräkna procent i excel

Definitioner — Sandvik Group

I siffrorna för helåret 2019/2020 ingår en återföring av villkorad köpeskilling med 8,8 MSEK och nedskrivning av goodwill med 7,4 MSEK. Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar. Av- och nedskrivningar 522 000, -4 111 000. Rörelseresultat, 205 000, 264 000  Viaplay-ägaren Nents rörelseresultat tyngs av rejäla nedskrivningar i fjärde kvartalet. Anders Jensen, vd Nent. Foto: Press. Finwire / Breakit  Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2019, efter den extra kreditförlustreserveringen och nedskrivningen av aktiverade IT-investeringar,  I rörelseresultatet ingår nedskrivning av fastigheter med 20,6 (27,2) MSEK.