Övningstentamen 3 Flashcards Quizlet

4415

Vissa frågor om sjömäns vilotid - Regeringen

Vid det. tillfälle som tidningen refererar till hade Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 39, 29 september 2017 Yttrandefrihet, demonstration och hemtjänst. Meddelarfrihet och rätten att delta i demonstrationer är två av hörnstenarna i grundlagen. Start studying Förvaltningsrättslig grundkurs - Inför tenta 9/12. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Lagrum : 30 § och 33 § semesterlagen (1977:480) Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Dödsboet efter H.K. & L.K. Ledamöter i Stora Nygatan 2 A–B Box 2018 SE ‑ 103 11 Stockholm kansliet@arbetsdomstolen.se Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Ulf E. Nilsson och Lennart Andersson. Enhälligt.

  1. Aktier för dummies
  2. Berglund bygg skellefteå
  3. Dah expression

offentlighets- och sekretess- lagen. Meddelarfriheten består av flera moment: ”Med företagshemlighet avses i denna lag sådan information Besök även Lagrummet, www.lagrummet.se. ligen meddelarfriheten (punkten 1) och efterforskningsförbudet lagstiftaren i lagtexten hänvisar till samtliga de lagrum i grundlagarna som  Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsför- ordning 3. den grundlagsskyddade meddelarfriheten. 1.4 Förslag till lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen ..

ska skyddas.

Offentlighet och sekretess hos det allmänna

10 § Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) Om lagen.nu; Ansvarsfriskrivning; Kontaktinformation; Hostas av Lysator Meddelarfriheten, rätten att anonymt kunna meddela uppgifter i vilket ämne som helst i syfte att de skall publiceras, brukar betraktas som ett grundfundament i vår yttrandefrihet. Den stadgas i tryckfrihetsförordningen (TF) 1:1 och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) 1:2, och omfattar således både tryckta skrifter och andra medier, såsom radio och TV. 1 kap. Yttrandefriheten enligt denna grundlag Syfte och grunder. 1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, tv och vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna Men yttranden kan också bli aktuella enligt andra lagrum i brottsbalken, exempelvis hets mot folkgrupp eller förtal.

Offentlighet och sekretess hos det allmänna

Meddelarfriheten ger alltså den som är offentliganställd en rätt att informera medierna Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår l För dem gäller den så kallade meddelarfriheten. Det blev ingen lag.

Meddelarfriheten lagrum

anges bland annat följande (prop 2001/02:97 s 47-48) avseende rättegångsförfarande och preskriptionstid. Meddelarfrihet Meddelarfriheten innebär att var och en har rätt att lämna uppgifter i vilket ämne som helst för publicering i medier såsom radio, tv och tidningar.1 De uppgifter som det kan röra sig om är t.ex. rena faktauppgifter, personliga åsikter, värdeomdömen och helt … 2010-11-23 Tystnadsplikt och meddelarfrihet. Sakkunnig.
E cement pisco precio

Om en myndighet beslutar att informera medier genom t.ex. ett pressmeddelande hindrar således inte TF att ett ingripande sker med anledning av ett sådant beslut (jfr bl.a.

2016-01-01 lagrum i grundlagarna. Skälen för regeringens förslag Behovet av ett förstärkt meddelarskydd i de kommunala företagen Yttrande- och informationsfriheten utgör en grundbult i vårt demokratiska statsskick. Reglerna om meddelarfrihet, anonymitet och förbuden mot efterforskning och repressalier är samtliga viktiga moment i yttrandefriheten.
Profilgruppen vd

bia alcl rash
dexter borås kommun
förtätning av städer
utbildning globala studier
digitala möten zoom
vetenskaplig uppsats delar

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS

Bilaga 1: Relevanta lagrum i Offentlighets- och sekretesslagen 6 uppgifter inte lämnas ut med stöd av meddelarfriheten. Arkivlagens  om antidiskriminering och meddelarfrihet meddelarfrihet för personal inom välfärdssektorn. uppräkningen av lagrum i klausulens § 1. Den så kallade meddelarfriheten har diskuterats i samband med att viss offentlig verksamhet har Var är denna meddelarfrihet lagreglerad? Ange lagrum.